Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

Εισαγωγικές έννοιες στα ΕΡΓΑ

              
 από τον Θεόδωρο Κ. Παπαϊωάννου  πολιτικό μηχανικό Ε.Μ.Π.*

Η ιστορική εξέλιξη του πολιτισμού και της ανθρώπινης κοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υλοποίηση έργων, δηλαδή εγχειρημάτων κατά τα οποία τόσο οι ανθρώπινοι όσο και οι οικονομικοί πόροι οργανώνονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να παραχθεί ένα επωφελές αποτέλεσμα όσο πιο γρήγορα και με όσο λιγότερο κόστος είναι δυνατό.

Ανεξάρτητα από το ύφος και είδος του έργου η οργανωμένη προσέγγιση της υλοποίησής του είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος.
Η εικόνα της Διαχείρισης Έργου στον χώρο τον επιχειρήσεων διευρύνεται καθημερινά σε απίστευτο βαθμό και άτομα τα οποία θεωρούσαν τη Διαχείριση Έργου ως αντικείμενο ενδιαφέροντος μόνο τον εμπλεκόμενων στον κατασκευαστικό τομέα, ξαφνικά συνειδητοποίησαν τις δυνατότητες εφαρμογής του Project Management σε ποικίλους τομείς σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας.
Από την επιστημονική σκοπιά, η Διαχείριση Έργου αντλεί γνώσεις και τεχνικές από πολλά επιστημονικά πεδία προϋποθέτοντας χρονικό προγραμματισμό με μεθόδους δικτυωτής ανάλυσης και διαγράμματα, γραμμικό πρόγραμμα, τρόπους αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων που μπορεί να εμφανιστούν κατά την υλοποίηση του project , διασφαλίσεις ποιότητας και εκτίμηση κόστους. Σημαντικότερο όλων είναι η ικανότητα και εμπειρία του διαχειριστή να θεωρήσει το έργο ως σύνολο και να εκτελέσει τις κατάλληλες διορθωτικές δράσεις.
Έργο γενικά είναι μια χρονικά περιορισμένη (αρχή και τέλος) συλλογική προσπάθεια για τη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος ή μιας  μοναδικής υπηρεσίας και με αυστηρά καθορισμένο προϋπολογισμό
Τα τεχνικά έργα είναι έργα υποδομής  τα οποία συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη μιας  χώρας και στη βελτίωση  της κοινωνικής στάθμης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις τοποθετούν στην κορυφή του οικονομικού σχεδιασμού τα τεχνικά έργα παράλληλα με τις δαπάνες  για την άμυνα της χώρας ,την υγεία και την παιδεία
Για την υλοποίησή των κάθε μορφής έργων απαιτείται η χρήση όλων των παραγωγικών συντελεστών (εργασία ,έδαφος ,κεφάλαιο)
Κάθε  ανάδοχος επιχείρηση για την υλοποίηση ενός έργου θα πρέπει  να αφιερώσει στη διαδικασία αυτή μέρος του δυναμικού και των πόρων της.
Η παραγωγή του βέλτιστου  οικονομικά αποτελέσματος απαιτεί την αποτελεσματική διοίκηση, οργάνωση και τον προγραμματισμό κατασκευής, από μέρους της κατασκευαστικής επιχείρησης.
Η οργάνωση και η διοίκηση των έργων διαμορφώνεται ως ένα εξελισσόμενο λειτουργικό σύστημα το οποίο αποτελεί υπόβαθρο για την βελτίωση επιτυχία του στόχου ,  που είναι η υλοποίησή των στον προγραμματισμένο χρόνο με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και το μικρότερο κόστος αλλά και των στόχων των κατασκευαστικών επιχειρήσεων που είναι η εξασφάλιση της κερδοφορίας και η μακροχρόνια βιωσιμότητα των
Το μέγεθος των έργων και η συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα των παραγόντων που υπεισέρχονται σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και εκτέλεσης των καθιστά την ποιότητα του προγραμματισμού της οργάνωσης καθοριστικό συντελεστή  της επιτυχίας των.
Η ευθύνη της διαχείρισης των έργων μπορεί να ανατεθεί ανάλογα με το μέγεθος του έργου μπορεί να ανατεθεί ανάλογα με το μέγεθος του έργου σε ένα στέλεχος ή μια ομάδα στελεχών που να έχει την απαραίτητη κατάρτιση εκπαίδευση και εμπειρία 
Η ποιότητα της διοίκησης του έργου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της επιτυχούς υλοποίησης του δεδομένης  της πολυπλοκότητας  των παραγόντων που υπεισέρχονται από την αρχική σύλληψη της ιδέας για την εκτέλεση ενός έργου έως την περάτωση του και την παράδοση για  χρήση
Η σημασία της ποιότητος συνεχώς αυξάνεται αφού καθορίζεται από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό της αγοράς , την επιδίωξη κάθε εργολήπτη  να  ελαχιστοποιήσει  το  κατασκευαστικό κόστος , την  αύξηση  της παραγωγικότητας και τέλος από την εισαγωγή νέων μεθόδων διαχείρισης .
Ο αυξανόμενος επιχειρηματικός ανταγωνισμός και η στενότητα των διαθέσιμων οικονομικών πόρων επιβάλλουν το σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεσή των με  επιστημονικές μεθόδους  και σύγχρονες τεχνικές.
Από μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν διαπιστώνουμε ότι τα έργα υπήρξαν μέρος της ανθρώπινης ζωής από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πολιτισμός
Συνεπώς Τα ανθρώπινα δημιουργήματα στη διαδρομή των αιώνων δεν έγιναν χωρίς να υπήρξε οργάνωση ,διοίκηση , σχεδιασμός
Από τα έργα ή τα διασωθέντα κείμενα προκύπτει ότι κάποιοι λαοί διέθεταν ιδιαιτέρως τέτοια αξιόλογα  συστήματα  .
Οι Σουμέριοι (1), ανέπτυξαν αξιόλογο σύστημα διαχείρισης των αγροτικών προϊόντων . Για  τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων ανέπτυξαν μια μέθοδο απογραφής
Οι Αιγύπτιοι για την κατασκευή των πυραμίδων με τα μέσα εκείνης της εποχής (υπολογίζεται ότι απασχόλησαν 100000 εργάτες για 20 χρόνια), διέθεταν σημαντική  οργάνωση, προγραμματισμού, σχεδιασμού και ελέγχου
Οι Βαβυλώνιοι , επινόησαν  μεθόδους έλεγχου της παραγωγής και συστήματα πριμοδότησης, αφού οι μισθοί των εργαζομένων αναπροσαρμόζονταν ανάλογα με την παραγωγικότητα  εκάστου
Οι Κινέζοι κατέβαλαν συνεχή προσπάθεια για την μελέτη και την ανάπτυξη βασικών αρχών διοίκησης . Σωζόμενα κείμενα, δείχνουν  τη διοικητική μεθοδικότητα  και την ύπαρξη  ενός  υποδειγματικού συστήματος καθοδήγησης  των διοικητικών  δραστηριοτήτων.
Η κατασκευή του Σινικού Τείχους προφανώς  απαιτούσε υψηλό επίπεδο διαχείρισης .
Οι αρχαίοι Έλληνες για να βελτιώσουν  τη παραγωγή, εισήγαγαν  τη τυποποίηση την ειδίκευση , τον ρυθμό και τον καταμερισμό εργασίας
Η κατασκευή π.χ. του Παρθενώνα δεν αντιμετωπίστηκε μόνο ως αρχιτεκτονικό και τεχνικό θέμα,  αλλά και ως οικονομικό-διοικητικό καθοδηγώντας  προς ένα κοινό σκοπό χιλιάδες ανθρώπων ( τεχνητών, εργατών, δούλων κλπ).
Οι Ρωμαίοι για τον  έλεγχο και την αποτελεσματική οργάνωση των περιοχών της αυτοκρατορίας είχαν αποκτήσει σημαντική διοικητική εμπειρία (Know how)
Όλα τα έργα στη φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης τους  έχουν σχεδόν  τα ίδια προβλήματα  Διαφορές των είναι οι ποσότητες ή η έμφαση  που δίνεται σε κάθε συντελεστή τους
Σε ένα μικρό έργο η διοίκηση μπορεί να ασκείται από ένα άτομο αλλά σε ένα μεγάλο , απαιτείται επιτελείο προσωπικού που θα εργάζεται υποβοηθητικά δίπλα στον υπεύθυνο του έργου
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός μηχανικού ή ενός διευθυντή έργου γενικότερα πρέπει να είναι η ικανότητα του να αντιμετωπίζει με επιτυχία την κατασκευή μεγάλων συνθετών και πολύπλοκων  τεχνικών  έργων
Η ανάπτυξη την τελευταία 30ετία επιστημονικών μεθόδων οργάνωσης και προγραμματισμού, η «επανάσταση» στον τομέα των ΗΥ και η συνεχής βελτίωση των δομικών μηχανών  επιτρέπει  στον διευθυντή του έργου την αύξηση της παραγωγικότητας
 Όπως προαναφέρθηκε η διοίκηση των έργων πρέπει να γίνεται με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών .
Πλέον ο χρονικός  και οικονομικός προγραμματισμός, η επιστημονική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, η διαχείριση του κινδύνου, η διασφάλιση της ποιότητας κλπ  επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται στη διαχείριση μικρών και μεγάλων έργων, ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι για την έντεχνη, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση

 * τ. Κοινοτάρχης Βαγίων-τ. Γεν. Γραμ. ΚΕΔΚΕ - τηλ /fax 2262022177-   κιν 6997189448   Επαμεινώνδου71  Θήβα -theopapaio@gmail.com  http://kadmos35.blogspot.gr https://www.facebook.com/theodore.papaioannou            

(1) Οι Σουμέριοι ήταν αρχαίος λαός που  εμφανίστηκε στη περιοχή της Μεσοποταμίας μεταξύ 6000 και 4000 π.Χ. Έφθασαν  στο απόγειο της ακμής τους περίπου μεταξύ του 3000 και 1500 π.Χ Η « αιχμή» της ακμής ήταν κατά την περίοδο βασιλείας του Χαμουραμπί ( 1730 - 1695 π.Χ.),1 σχόλιο:

 1. ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ INC.


  Έχετε επιδοθεί από πού να πάρετε δάνεια, απορριφθεί από τις τράπεζες, και τώρα απογοητευμένος από πού να πάρει ένα δάνειο. Το LENDINGTREE θα σας δώσει το δάνειο που περιμένετε. επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση lendingtreegroupinc@gmail.com.

  Ένα δάνειο για την αποπληρωμή του χρέους σας εύκολα;
  Ένα δάνειο για να ξεκινήσετε το είδος της επιχείρησης που θέλετε να κάνετε;
  Ένα δάνειο για εκπαιδευτικούς σκοπούς;
  Ένα δάνειο για να αγοράσει ένα διαμέρισμα;
  Ένα δάνειο για να αγοράσει αυτό το αυτοκίνητο όνειρο;

  Μην κοιτάτε ξανά, η LENDING TREE INC προσφέρει δάνεια
  Δεν υπάρχουν κρυφές πληρωμές από 1.000 έως 20.000.000 EUR / USD / POUNDS
  Σε πολύ χαμηλό επιτόκιο 3%
  Δημιουργήσαμε ένα δίκτυο δανεισμού και
  οικονομική βοήθεια σε πελάτες παγκοσμίως.

  Προσπαθούμε να διατηρήσουμε το πρότυπο αριστείας μας Εμείς
  προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.
  Δίνουμε ένα δάνειο σε όσους χρειάζονται οικονομική βοήθεια από το 1 έως το
  20 χρόνια

  Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης

  . πραγματική χρηματοδότηση
  . επενδυτής ακινήτων
  . δάνεια για την κατασκευή
  . δάνεια εκκίνησης επιχειρήσεων
  . στεγαστικά δάνεια
  . Η καταναλωτική πίστη,
  . Δάνεια FHA
  . προσωπικά δάνεια
  . τα δάνεια αυτοκινήτων
  κ.λπ. Εάν χρειάζεστε ένα δάνειο ή οικονομική βοήθεια επικοινωνήστε μαζί μας από

  email: lendingtreegroupinc@gmail.com

  email: lending-tree@outlook.com

  whatsapp: +1 (213)419-2419

  Ζεστή σκέψη

  ΑπάντησηΔιαγραφή