Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

«Μέριμνα για την δημιουργίαν του Θεού»


O Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθολομαίος   στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 20.05.2018      

αναρτήθηκε από   τον πολιτικό μηχανικό Θεόδωρο Κ. Παπαϊωάννου* 

Τόν ρχόμενον μνα, μεταξύ 5ης καί 8ης ουνίου, τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον διοργανώνει να διεθνές, διεπιστημονικόν καί διαθρησκειακόν οκολογικόν συμπόσιον ες νήσους το Σαρωνικο κόλπου.

Τό συμπόσιον εναι τό 9ον μις σειρς συναφν συναντήσεων, πό το τους 1995, α ποαι συνεκέντρωσαν διακεκριμένους κπροσώπους κκλησιν καί θρησκειν, θεολόγους καί εδικούς πιστήμονας, καθώς καί πολιτικούς καί δημοσιογράφους, διά νά διερευνήσουν τάς διαφόρους τοπικάς περιβαλλοντικάς προκλήσεις, α ποαι μαστίζουν τό Αγαον, τόν Εξεινον Πόντον, τόν Δούναβιν, τήν δριατικήν, τήν Βαλτικήν, τόν μαζόνιον, τήν ρκτικήν καί τόν Μισισιπήν. Τό παρόν συμπόσιον φέρει τόν τίτλον «Γιά μιά πιό Πράσινη ττική: Διατήρηση το πλανήτη καί προστασία το κόσμου».
ντως, κατά τάς τελευταίας τρες δεκαετίας, τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον πισημαίνει καί πιμένει ες τάς πνευματικάς ρίζας τς οκολογικς κρίσεως, τονίζοντας τατοχρόνως τήν στενήν λληλεξάρτησιν νθρωπότητος καί φύσεως. πιπλέον, πογραμμίζει πώς παραίτητος πνευματική λλαγή τς στάσεώς μας πέναντι ες τήν δημιουργίαν το Θεο παιτε συνάμα δέσμευσιν καί συνεργασίαν λων τν κοινωνικν τομέων καί τν πιστημν. Μέ τήν πάροδον το χρόνου, χει σφαλς καταστ πλέον σαφές τι οδείς δύναται μόνος του νά ντιμετωπίσ τήν οκολογικήν κρίσιν το πλανήτου μας. Τό  ζητούμενον εναι συνεργασία καί χι νταγωνισμός. φείλομεν δηλαδή νά συνεργασθμεν μέ να συντονισμένον καί λληλοσυμπληρωματικόν τρόπον. Διότι α ν δυνάμει συνέπειαι τς τυχόν πραξίας μας δέν μς πιτρέπουν νά συνεχίσωμεν μέ τόν τρόπον μέ τόν ποον δρμεν μέχρι σήμερον.
Ατός κριβς εναι καί λόγος διά τόν ποον συμμετέσχομεν προσωπικς καί νεργς ες τήν διαδικασίαν, ποία δήγησε τελικς ες τήν στορικήν συμφωνίαν τν Παρισίων το Δεκεμβρίου το τους 2015. ν τ πνεύματι τούτ, τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον διοργανώνει τό παρόν συμπόσιον διά νά διερευνήσ τά ποικίλα περιβαλλοντικά προβλήματα ες τήν περιοχήν τς ττικς καί τάς νήσους το Σαρωνικο, ξετάζοντας τάς σχέσεις μεταξύ οκολογίας καί οκονομίας, λλά καί μεταξύ πτωχείας καί προσφυγικς κρίσεως, διαιτέρως ν τ πλαισί τν πιεστικν κοινωνικν καί παγκοσμίων προκλήσεων τς ποχς μας.
Τό πς βλέπομεν τήν κτίσιν καθορίζει συνάμα καί τόν τρόπον μέ τόν ποον συμπεριφερόμεθα πρός ατήν, τό άν δηλαδή θά τήν σεβασθμεν θά τήν κμεταλλευθμεν. Α πιλογαί καί α πράξεις τν κατοίκων τς Δύσεως χουν σαφ καί μεσον σχέσιν μέ τήν πεναν καί τήν πτωχείαν ες τόν πόλοιπον πλανήτην. Πρόκειται περί μις πολύ πλς μαθηματικς ξισώσεως καί ταυτοχρόνως περί μις θεμελιώδους εραρχήσεως τν πνευματικν ξιν!
Κατά συνέπειαν, ν φ νός καταγράφεται σημαντική πρόοδος ες τήν εαισθητοποίησιν σχετικς μέ τήν κλιματικήν λλαγήν καί τήν βιώσιμον διαβίωσιν ες τόν στορικόν καί πανέμορφον λλαδικόν χρον, φ τέρου πάρχουν κόμη πολλά, τά ποα πρέπει νά συμβον, προκειμένου, πί παραδείγματι, νά ντιμετωπισθ τό πρόβλημα τν χώρων γειονομικς ταφς πορριμμάτων ες τήν περιοχήν τς ττικς, καθώς καί τς συσσωρεύσεως πλαστικν, ποία πειλε τήν θαλασσίαν ζωήν ες τόν Σαρωνικόν.
φροντίς, λοιπόν, διά τήν δημιουργίαν το Θεο πρέπει νά μς δηγήσ ες τόν σεβασμόν λης τς φύσεως καί λων τν νθρώπων. ξ λλου, ατό εναι τό κεντρικόν σημεον ναφορς δι᾿ σα πράττομεν, καθείς ξ μν κ τς δικς του σκοπις καί συμφώνως πρός τήν εθύνην του: πιστός καί κόμη πιστος, πιστήμων καί εδικευόμενος, πολιτικός λλά καί διαδηλωτής. Ε δ᾿ λλως δέν δυνάμεθα πραγματικς νά σχυριζώμεθα τι μς νδιαφέρει κόσμος συνάνθρωπός μας. Εναι δέ πί πλέον βέβαιον τι θά κριθμεν πό τήν ποιότητα το κόσμου τόν ποον θά κληροδοτήσωμεν ες τάς μελλοντικάς γενεάς.
Ατός εναι λόγος διά τόν ποον συνεργαζόμεθα στενς μέ θρησκευτικούς καί πολιτικούς γέτας διά τήν ντιμετώπισιν τς κλιματικς λλαγς. ν τ πνεύματι τούτ, τόν Σεπτέμβριον το 2017, πηυθύναμεν κοινόν Μήνυμα μέ τήν Ατο γιότητα τόν Πάπαν Φραγκσκον, πισημήναντες τι «δέν μπορε νά πάρξ ελικρινής καί μόνιμος πίλυσις τς προκλήσεως τς οκολογικς κρίσεως καί τς κλιματικς λλαγς, άν νταπόκρισις δέν εναι συντονισμένη καί συστηματική, άν εθύνη δέν εναι κοινή καί ν δέν δώσωμεν προτεραιότητα ες τήν λληλεγγύην καί τήν γάπην».
Στόχος, λοιπόν, το συμποσίου μας ες τάς ρχάς ουνίου εναι, κριβς, νά μπνεύσ τάς καρδίας καί νά φυπνίσ τόν νον λων τν συμπολιτν καί συνανθρώπων μας, νά ποτελέσ φετηρίαν διά μίαν οσιαστικοτέραν συζήτησιν μεταξύ πευθύνων προσώπων καί θεσμν, καθώς πίσης καί νά προωθήσ μίαν συλλογικήν καί συντονισμένην προσπάθειαν διά τήν διατήρησιν καί τήν φροντίδα το πλανήτου μας ς θεον δρον δι᾿ λους τούς νθρώπους καί ς ερς κληρονομίας διά τάς ρχομένας γενεάς

* τ. Κοινοτάρχης Βαγίων -τ. Γεν. Γραμ. ΚΕΔΚΕ - τηλ /fax 2262022177- κιν 6997189448 Επαμεινώνδου 71 Θήβα -  theopapaio@gmail.com  -http://kadmos35.blogspot.gr/ https://www.facebook.com/theodore.papaioannou


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου